REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.rehabilitacja-reki.pl

1           Wstęp

1.1           Sprzedaż produktów za po­śred­nic­twem sklepu www.rehabilitacja-reki.pl re­ali­zuje Krzysztof Kmita, pro­wa­dzący dzia­łal­ność go­spo­dar­czą pod firmą W&S Krzysztof Kmita z siedzibą w Miechowie (32-200) przy ul. Józefa Piłsudskiego 14, NIP: 6591495685, REGON: 366387923

1.2           Kontakt ze Sprze­dawcą moż­liwy jest pod ad­re­sem e-mail: info@rehabilitacja-reki.pl.

1.3           Adres korespondencyjny sklepu to:

W&S Krzysztof Kmita

Ul. Tadeusza Szafrana 5A/43,

30-363 Kraków

 

2           Definicje

2.1           Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

2.2           Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.3           Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.4           Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.rehabilitacja-reki.pl

2.5           Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.rehabilitacja-reki.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

2.6           Sprzedawca – oznacza Krzysztofa Kmitę prowadzącego działalność gospodarczą W&S Krzysztof Kmita     w Miechowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 14, NIP: 6591495685, REGON: 366387923.

2.7           Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

2.8           Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana języku polskim z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.

2.9           Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez  Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

2.10       Dostawca – oznacza firmę kurierską, czyli podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

2.11       Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę Towaru oraz sposób dostawy.

2.12       Dni robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

2.13       Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 

3           Postanowienia ogólne

3.1           Zakup towaru w Sklepie jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: info@rehabilitacja-reki.pl oraz bezpośrednio przez stronę internetową pod adresem www.rehabilitacja-reki.pl. Zakup dokonywany bezpośrednio przez stronę internetową www.rehabilitacja-reki.pl  jest możliwy bez dokonywania rejestracji w Sklepie – jako Gość.

3.2           Towary oferowane przez Sklep są nowe. Sklep może sprzedawać również towary używane, ale wówczas fakt ten zostaje Klientowi zakomunikowany w opisie produktu. Główne cechy towaru opisane są             w karcie produktu na stronie Sklepu.

3.3           Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Regulamin Sklepu określa zasady zakupów, prawa  i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. Klient dokonując zakupu potwierdza znajomość Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u.

3.4           Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu https://rehabilitacja-reki.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

3.5           Regulamin jest in­te­gralną czę­ścią Umowy sprze­daży za­wie­ra­nej mię­dzy Kupującym a Sprzedawcą.

3.6           W momencie składania zamówienia bezpośrednio przez stronę internetową www.rehabilitacja-reki.pl – udostępniany jest Klientowi Regulamin Sklepu (Regulamin Sklepu pojawia się w nowej zakładce przeglądarki, po kliknięciu w link). Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Sklepu. Po zapoznaniu się z Regulaminem, Klient potwierdza zapoznanie się z regulaminem poprzez kliknięcie         w checkbox, przy zapisie “Przeczytałem i akceptuję Regulamin Sklepu“. Dodatkowo Klient ma udostępniony Regulamin na stronie www.rehabilitacja-reki.pl oraz Regulamin zostanie przesłany Klientowi w każdej chwili na jego życzenie na wskazany przez Klienta adres email.

3.7           W przypadku gdy Klient dokonuje zakupu za pośrednictwem poczty elektronicznej to wówczas Klient otrzymuje Regulamin na adres email i jest informowany przez Sklep o: istnieniu Regulaminu, o treści Regulaminu, o możliwości zapoznania się z Regulaminem w każdym czasie, dostępności Regulaminu.

3.8           Kupujący i Sklep porozumiewają się ze sobą przy pomocy środków porozumiewania się na odległość tj. email.

3.9           Wszystkie ceny pro­duk­tów po­dane na stro­nach Sklepu są ce­nami brutto i podane w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują innych kosztów związanych między innymi z Dostawą towarów, transportem towarów, z transportem zwrotnym towaru, wniesieniem towarów czy montażem towarów.

3.10       Koszty wysyłki towaru do Klienta lub transportu towaru do Klienta, podawane są przez Sklep przed złożeniem zamówienia. Koszty, o których tu mowa podawane są kwotowo, o ile wskazanie konkretnej kwoty jest możliwe, w pozostałych przypadkach, gdy wskazanie konkretnej kwoty nie jest możliwe Sklep informuje Klienta o obowiązku ich poniesienia. Koszty wniesienia towarów zależne są od cennika przewoźnika, spedytora, o ile spedytor, przewoźnik świadczy daną usługę.

3.11       Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Sklepie  (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

3.12       Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

3.13       Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

3.14       W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

3.15       Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

3.16       Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

3.17       Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes  Sprzedawcy.

 

4           Zamawianie

4.1           Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

4.2          W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego:

4.2.1           Należy wejść na stronę internetową www.rehabilitacja-reki.pl, dokonać wyboru modelu Towaru lub innego charakterystycznego parametru oraz ilości. Klient podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2.2           Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich Kliknięcie przycisku “Dodaj do koszyka”.

4.2.3           Na stronie “Koszyk” wyświetlane są Towary dodane przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Klient ma możliwość usunięcia Towaru z Koszyka, zmiany jego ilości, oraz kontynuacji zakupów. Jeżeli klient posiada kod rabatowy, może go wpisać odpowiednią rubrykę formularza, obniżając cenę Towaru.

4.2.4           Po sprawdzeniu stanu Zamówienia Klient może przejść do kolejnego etapu wypełniania formularza Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Przejdź do kasy”. W tym etapie Klient podaje dane niezbędne do realizacji Zamówienia, informacje dodatkowe, a także wybiera formę płatności oraz sposób dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu.

4.2.5           W przypadku, gdy Klient zamawia większą ilość Towaru (kilka sztuk) może zwrócić się do Sprzedającego o obniżenie kosztów dostawy. Sprzedający postara się w możliwie najszybszym czasie odpowiedzieć na zapytanie Klienta i jeśli jest to możliwe obniżyć koszty dostawy.

4.2.6           Klient składa Zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” w formularzu Zamówienia.  Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiednich checkbox’ów. Każdorazowo przed Dostawą Zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.

4.2.7           Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług oraz kosztów dostawy i wybranej metody płatności.

4.2.8           Złożenie zamówienia oraz jego opłacenie stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

4.2.9           Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Klienta Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta.

 4.2.10       Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty. W tym momencie mię­dzy Kupującym a Sprzedawcą do­cho­dzi do za­war­cia Umowy sprze­daży pro­duk­tów ob­ję­tych Za­mó­wie­niem. W przeciwnym wypadku Sprzedawca niezwłocznie zwraca zapłaconą kwotę Kupującemu.

4.2.11       Klient dokonuje płatności za zamówione Towary w formie ustalonej ze Sklepem. W przypadku składania Zamówienia bezpośrednio przez stronę www.rehabilitacja-reki.pl Klient przy składaniu zamówienia wybiera wariant płatności spośród form płatności przedstawionych na Stronie internetowej Sklepu.

4.2.12       Zaksięgowanie wpłaty od Kupującego w wysokości podanej w podsumowaniu Zamówienia  na koncie firmowym Sklepu lub przesłanie przez Sprzedającego do Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia – w zależności co zaszło później – uznaje się za początek terminu realizacji Zamówienia.

4.3                     W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej:

4.3.1           W przypadku, gdy Klient ma zamiar złożyć zamówienia za pomocą poczty elektronicznej wysyła zapytanie o dany przedmiot na adres: info@rehabilitacja-reki.pl.

4.3.2           Klient otrzymuje w wiadomości zwrotnej od Sklepu wycenę zamówienia (kwota brutto), koszty przesyłki (kwota brutto) oraz przybliżony czas realizacji.

4.3.3           Po akceptacji przez Kupującego wyceny i wyrażenia chęci zakupy przedmiotu Sklep przesyła Klientowi droga elektroniczną:

– fakturę Pro-forma do opłacenia; na opłacenie faktury Pro-forma Kupujący ma 7 dni od dnia otrzymaniu faktury.

4.3.4           Po akceptacji przez Kupującego wyceny i chęci zakupu przedmiotu Klient przesyła drogą elektroniczną:

– niezbędne dane do wystawienia faktury proforma oraz do wysyłki: imię i nazwisko zamawiającego, nazwę firmy, NIP, adres rozliczeniowy, adres dostawy towaru, numer telefonu oraz adres email.                       

4.3.5           Zaksięgowanie wpłaty od  Kupującego na koncie firmowym Sklepu uznaje się za początek terminu realizacji zamówienia. Sklep potwierdza w wiadomości do Klienta fakt przyjęcia zamówienia do realizacji w  ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty – w tym momencie mię­dzy Kupującym a Sprzedawcą do­cho­dzi do za­war­cia Umowy sprze­daży pro­duk­tów ob­ję­tych za­mó­wie­niem.

 

5           Dostawa

5.1           Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy Towarów do Klienta.

5.2           W przypadku zamówienia Towarów o różnym terminie realizacji, dostawa Towarów realizowana będzie częściami lub terminem dostawy będzie najdłuższy podany czas realizacji.

5.3           Termin realizacji Zamówienia może być znacznie krótszy, wtedy Klient zostaje poinformowany mailowo o wcześniejszej realizacji Zamówienia.

5.4           Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.5           Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

5.6           Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

5.7           W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.

 

5.8           Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską.

5.9           Klient  zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego, który będzie przekazany Dostawcy w celu dokładnego umówienia terminu dostawy.

5.10       W dniu przygotowania Towaru do wysyłki Klientowi przekazywana jest na adres poczty elektronicznej bądź telefonicznie informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

5.11       Sklep nie ma obowiązku wniesienia towaru do Klienta. W przypadku korzystania z firmy kurierskiej,  kwestie wniesienia towaru należą do indywidualnych ustaleń Klienta z tymi podmiotami. Sklep nie dokonuje w tym zakresie żadnych ustaleń z firmami kurierskimi. Sklep nie ponosi kosztów wniesienia towarów na posesję czy do mieszkania Klienta.

5.12       Koszty dostawy Towaru ustalone są indywidualnie dla każdego Zamówienia. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.13       Przy odebraniu przesyłki Kupujący powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu                w transporcie. W razie stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia opakowania Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzić protokół szkody w obecności kuriera.

5.14       W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik firmy kurierskiej spróbuje ponownie dostarczyć przesyłkę następnego dnia roboczego. Pracownicy firmy kurierskiej nie mają w obowiązku kontaktu telefonicznego w dniu dostawy z Kupującym. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

5.15       Klient nie ma możliwości odbioru osobistego Towaru.

5.16       Jeżeli na stronie produktu nie zaznaczono inaczej, koszty dostawy pokrywa Kupujący.

6           Płatności

6.1      Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony Sklepu ma możliwość uiszczenia ceny:

a)       przelewem na numer konta bankowego 63 1050 1445 1000 0092 3717 1559 (ING Bank Śląski), W&S Krzysztof Kmita ul. Józefa Piłsudskiego 14, 32-200 Miechów,

b)       płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

6.2           Do każdej transakcji wystawiana jest faktura VAT. Jeżeli faktura wystawiona ma być na firmę należy wcześniej podać wszystkie potrzebne dane.

7           Prawo odstąpienia od umowy

7.1           Konsument, który za­warł ze Sklepem umowę na od­le­głość, ma prawo od­stą­pić od umowy bez po­da­wa­nia przy­czyny w ter­mi­nie 14 dni od dnia ob­ję­cia w po­sia­da­nie ku­pio­nych rze­czy.

7.2           Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

7.3           Należy poinformować Sklep o chęci odstąpienia od umowy wysyłając poczta tradycyjną oświadczenie na adres: W&S Krzysztof Kmita, ul. Tadeusza Szafrana 5A/43, 30-363 Kraków bądź też drogą elektroniczną na: info@rehabilitacja-reki.pl.

7.4           Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dołączany jest do każdego zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od dnia objęcia w posiadanie Towaru.

7.5           Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie poinformować drogą elektroniczną o przyjęciu oświadczenia     o odstąpieniu od umowy.

7.6           W celu odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest wysłać  Towar wraz z dowodem zakupu na adres wskazany na dostarczonym wzorze odstąpienia od umowy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do adresu wysyłki, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym.

7.7           Towar powinien być odesłany w stosownym opakowaniu, z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze rodzaj transportu Towaru oraz sam rodzaj Towaru.

7.8           Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania         z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zostanie wtedy potrącona kwota odpowiadająca zmniejszeniu wartości produktu przez Konsumenta.

7.9           Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres  Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

7.10       Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.11       Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.12       Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.13       W wypadku odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Prosimy o poinformowanie Sklepu o dacie nadania przesyłki zwrotnej.

8           Rękojmia i Reklamacje

8.1           Sklep ma obo­wią­zek do­star­czyć Klientowi Towar wolny od wad. Sprzedawca jest od­po­wie­dzialny wzglę­dem Klienta, je­żeli sprze­dany Towar ma wadę fi­zyczną lub prawną (rę­koj­mia za wady).

8.2           Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem:

a)       dwóch lat – w przypadku sprzedaży Towaru Konsumentowi

b)       jednego roku – w przypadku sprzedaży Towaru Przedsiębiorcy.

Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

Przy sprzedaż Towaru na rzecz Przedsiębiorcy, kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

8.3           Jeżeli Towar ma wadę, Klient ma prawo do:

8.3.1           Złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Powyższe ograniczenie nie stosuję, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

8.3.2           Żądania wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

8.3.3           Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

8.4           W przypadku uznania reklamacji za zasadną koszty dostarczenia Towaru pokrywa Sprzedawca.

8.5           Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania zakupionych Towarów.

8.6           Z uwagi na charakter i gabaryty reklamowanych przedmiotów Klient powinien w pierwszej kolejności zgłosić drogą elektroniczną wypełniony formularz reklamacyjny, dowód zakupy, a także w miarę możliwości zdjęcia wad.

8.7            Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

8.8           Po wstępnym zapoznaniu się z reklamacją, jeżeli Sprzedający uzna ją za zasadną należy przesłać odpowiednio zapakowany reklamowany Towar na adres wskazany przez Sprzedającego.

8.9           W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa okaże się niemożliwa Sprzedawca zwróci pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.

8.10       Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów/reklamacji odsyłanych za pobraniem.

8.11       Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem  e-mail info@rehabilitacja-reki.pl.

9           Postanowienia końcowe

9.1           Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą. 

9.2           Towary do służące do rehabilitacji ręki powinnny być traktowane jako uzupełnienie porady lekarskiej. Nie należy stosować ich zamiast zaleceń lekarza i rehabilitanta. Sprzedawca nie świadczy żadnych usług medycznych z wykorzystaniem Towarów oferowanych na Stronie internetowej Sklepu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy zdrowotne w trakcie stosowania opisanych metod rehabilitacji ręki. Towary te nade wszystko nie mogą być substytutem rehabilitacji ręki. Materiały na Stronie Sklepu mają charakter wyłącznie informacyjny. Każdy program do rehabilitacji trzeba szczegółowo ustalić i omówić z lekarzem prowadzącym rehabilitację.

9.3           Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż kolory produktów przedstawione w serwisie mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych produktu. Taka różnica może wynikać z różnic w sposobie wyświetlania kolorów przez monitor, a także z naturalnego charakteru surowca jakim jest drewno, w którym występują różnice w układzie i odcieniach usłojenia i nie stanowi podstawy do reklamacji.

9.4           Wszystkie informacje, zdjęcia, grafiki zawarte na stronie internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy lub Producenta z którym Sprzedający współpracuje i są chronione prawem autorskim.

9.5           Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu. 

9.6           W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

9.7           Sprzedawca nie sto­suje ko­deksu do­brych prak­tyk, o któ­rym mowa w usta­wie z dnia 23 sierp­nia 2007 r.        o prze­ciw­dzia­ła­niu nie­uczci­wym prak­ty­kom ryn­ko­wym.

9.8           Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

9.9           Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14  dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.

9.10       Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019r.